Polityka prywatności

§1 Informacje ogólne
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
§2 Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
§3 Informacje o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§4 Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§5 Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

§6 Cele przetwarzania danych i podstawa prawna do przetwarzania

1) Dane osobowe przetwarzane są przez gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/umów zawieranych pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy tj.

a)umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, pełnego korzystania z serwisu www.twoje-kody.pl, dokonywania transakcji zakupu/sprzedaży i płatności za towary oferowane w sklepie internetowym www.twoje-kody.pl

c) obsługi zgłoszeń, które użytkownik kieruje do (np. przez formularz kontaktowy);

d) kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług i realizacją umowy.

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez użytkownika regulamin, przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby. Dane powyższe będzie przetwarzać do czasu realizowania umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§7 Jak długo dane są przechowywane przez administratora?

1). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, umożliwienia skorzystania z uprawnień związanych z rękojmią dla dostarczonych towarów i usług, lub do czasu cofnięcia określonej zgody.

2). Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez użytkownika, którego dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie – nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.

3). W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych www.twoje-kody.pl będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§8 Sposób zbierania danych i uprawnienia użytkownika

1). Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez Administratora, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Administratora oświadczenia o cofnięciu zgody.

2). Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy: a) jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez 
 lub w inny sposób przetwarzane; b) zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania; c) wniesie sprzeciw, o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

3). Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych nie będzie przetwarzać tych danych.

4). Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych.

5). Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.

6). Każda osoba fizyczna, na żądanie, może otrzymać w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie swoje dane osobowe, które zostały podane , ma również prawo żądać, aby przesłał te dane innemu administratorowi, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tej osoby lub na podstawie umowy; b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7). Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku, gdy: a)kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający 
zweryfikować prawidłowość tych danych Premium-Codes zaprzestanie ich przetwarzania; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz użytkownik sprzeciwia się usunięciu 
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń; d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas zaprzestanie przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uprawniały do ich przetwarzania i są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.

8).Dane osobowe Użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej www.twoje-kody.pl, za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego. może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing usług własnych i wyłącznie po uzyskaniu zgody od osoby, której dane dotyczą. Zgodę tę można odwołać w każdej chwili, a nadto użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

Dane właściciela sklepu:

IT innovation Limited Liability Company
1201 NORTH ORANGE STREET SUIT 700
WILMINGTON NEW CASTLE 19801
USA

email: support@nkody.pl